بسیارى از افراد هستند که به آدمى ابراز مى‌کنند که خیرخواه او هستند ولی در حقیقت چنین نیست و نه تنها خیرخواه او نیستند بلکه دشمن اویند؛ و چنین که اظهار می‌کنند نیستند بلکه کینه‌ها در درون پنهان کرده‌اند؛ شیطان چنین نمود می‌کند که خیرخواه انسان است و گاهی راهی پیش پای او قرار می‌دهد ولی در حقیقت تمام آن‌ها برای گمراه کردن او و ابراز هر چه بیشتر دشمنی خود از راه ضربه زدن به انسان است.

شیطان خطاب به جنس زن انسان و مرد او می‌کند و می‌گوید:

و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین (۱): و برای آن‌ها قسم یاد کرد که من خیرخواه شما هستم.


پی‌نوشت:

۱) الاعراف، آیه ۲۱