انسان هر قدر در زندگی خود، صدق و راستی را پیشه‌ی خود و حرکت خود و مسیر خود و مبنای رفتارها و کردارهای خود قرار دهد، تأثیری بر روان او خواهد گذاشت که یکی از آن‌ها تأثیر بر خواب‌های اوست که موجب می‌شود که انسان رؤیاى صادق را ببیند و از حوادث آینده مطلع گردد.


پى‌نوشت:

فى‌مدرسة الشیخ بهجت، الجزء١، الصفحة ٦٨