با محقق شدن انقلاب اسلامى بسیارى گمان مى‌کردند که این انقلاب فقط در داخل مرزهای کشور محقق می‌شود و در خارج از مرزها تأثیری نخواهد داشت؛ غافل از این‌که این حرکت جهانی بود و افکاری که رهبر آن بر آن تأکید می‌کرد هم افکار و اهدافی جهانی بودند؛ بنابراین بعد از پیروزی این انقلاب در داخل مرزها به سرعت تأثیر خود را بر جان‌ها، مسلمان و غیرمسلمان گذاشت، به طورى که در خارج از مرزها افراد از داخل کشور حتی در پاره‌ای از زمان‌ها انقلابی‌ترند.

انقلاب اسلامی، انقلاب فکری بود که در نتیجه به انقلاب عملی منتهی شد.


پی‌نوشت:

انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن، جان إل إسپوزیتو، مترجم دکتر شانه‌چی، صفحه ۱۳