خداى متعال انسان را به نحوى آفریده است که توان رسیدن به مقامى مانند مقام قرب فرشتگان بلکه فراتر از آن از طریق بندگى‌اش (۱) برسد؛ و البته چنین توانی در وجود بسیاری از موجودات این جهان نهادینه نشده است؛ ولی انسان می‌تواند به مقام فرشتگان بلکه انبیا بلکه مقام ولایت در بالاترین درجه‌ی آن برسد (۲)؛ آن‌چه می‌شنویم و شنیده‌ایم اندکی از آن مقالات عالی است؛ هر چند که در آغاز سختی حرکت را به همراه دارد ولی اگر لذت پیمودن چنین راهی را انسان بچشد، سختی‌های راه بر او هموار و شیرین نمود خواهند کرد.
پی‌نوشت:
۱) منظور از بندگی معنایی اعم از نماز و روزه است که شامل همه کردارها و رفتارها و افکار انسان می‌شود
۲) فی‌مدرسة الشیخ بهجت (ه)، الجزء١، الصفحة ٧٠