در ایران، تشیع از زمان بسیار دور یعنی از قرن ۱۵، به عنوان مذهب رسمی بین مردم گسترش یافت و مردم آن را به عنوان مذهبی که بر پایه‌ی آن باید زندگی خود را ادامه دهند انتخاب نمودند که در نهایت یعنی در قرن ۲۱ منتهی به تشکیل حکومت بر پایه‌ی دین شد و غالب مردم یافتند که دین باید شأن سیاسی آنان را تبیین و اداره نماید؛ فلذا به رهبری امام خمینی (ره) حکومتی اسلامی برپا شد؛ ولی چنین حکومتی که تازه به مراحل جوان خود رسیده به حمایت‌های مردم در همه‌ی جوانب نیازمند است مانند حمایت از رهبر آن؛ یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و تهدیداتی که این‌ انقلاب اسلامی که منتهی به تأسیس حکومت اسلامی شد را تهدید می‌کند، حمایت نشدن رهبر نظام که در رأس آن قرار دارد و مشروعیت آن را شکل داده است؛ چرا که با حمایت نشدن آن رکنی از مهم‌ترین ارکان این انقلاب متزلزل خواهد شد و این نظام فرو خواهد ریخت؛  پس با حمایت‌های همه جانبه‌ی خود یکی از مهم‌ترین ارکان این نظام را حمایت و استوار نگه بداریم.


‌پی‌نوشت:

۱) انقلاب اسلامی و بازتاب جهانی آن، جان إل إسپوزیتو، صفحه‌ی ۳۳