در عصر حاضر مسلمانان به مشکلات فراوانى مبتلا هستند؛ عده‌ای به این قضایا فقط نظر می‌افکنند و می‌روند ولی عده‌ای نگاه متعمقانه دارند و البته اگر بتوانند کاری کنند، خواهند کرد و الا دست کم از دعا کردن برای آنان دریغ نمی‌کنند.

برای برادران خود دعا کردن، بی‌تفاوت نبودن نسبت به آنان است.


پی‌نوشت:

۱) فی مدرسة الشیخ بهجت (ره)، الجزء١، الصفحة ٨٧