حین دعا توجه کنیم که اگر دعایى بخواهیم بکنیم در آن وسعت بخشیم و آن را محدود به خود نکنیم؛ و چنین کارى را مى‌توان با قصد و نیت خود محقق کنیم؛ بدین صورت که هنگام دعا نیت کنیم که این دعا را از جانب تمام مؤمنان؛ زندگان و مردگان مى‌خوانم (۱)؛ و چنین کاری باعث افزایش پاداش چنین عملی خواهد بود.


پی‌نوشت:

۱) فی‌مدرسة الشیخ بهجت (ره)، الجزء ١، الصفحة ٩١