گاهى گمان مى‌شود که اگر کردار یا رفتاری، ظاهر خوبی داشته باشد، پذیرفته می‌شود و یا در پذیرش آن نزد خدای متعال مؤثر است؛ ولى باید گفت که هیچ چیزى در پذیرش یک رفتار یا کردار اثرى ندارد جز یک چیز و آن رعایت تقوا و متقى بودن شخص هنگام انجام آن است؛ خداى متعال مى‌فرماید: 

....إنما یتقبل الله مِن المتقین (۱): خدای متعال فقط از انسان‌های باتقوا افعال را پذیرش می‌کند.


پس آن‌چه که در تمام افعال و کردارها باید حضور فعالانه داشته باشد تا آن رفتار یا کردار پذیرش شود، تقوا است و نه چیز دیگر.


پی‌نوشت:

۱) سوره مائده، آیه ٢٧