اسلام در عین این که خطاب خود را در فرزند آوری متوجه مرد نموده و آنان را به فرزند آوری تشویق نموده است، بانوان را هم به چنین امری ترغیب کرده است که البته تعابیر و روش‌های تشویق گوناگون بوده است که یکی از آن‌ روش‌ها، روش معنوی و بیان پاداش بزرگ فرزند آوری برای بانوان است که حدیث زیر به آن اشاره دارد:


قال الأمام علی(علیه السلام): للمرءة ما بین حلملها الى وضعها الى فطامها من الأجر کالمرابط فى سبیل الله فإن هلکت فیما بین ذلک کان لها مثل منزلة شهید (١): براى یک بانو از زمان باردارى تا زمان وضع حمل بلکه تا زمان از شیر گرفتن کودک، پاداشى مانند مجاهد در راه خداست؛ و اگر در این بین بمیرد پاداش و منزلتى همانند منزلت شهید خواهد داشت.

 

تشویق بانوان به فرزند آورى از راه بیان پاداش بزرگ آن یکی از راه‌های مهم اسلام برای ترغیب بانوان مسلمان به فرزند آوری است.


پی‌نوشت:

۱)من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق، جلد ۳، صفحه‌ی ۵۶۱