یکی از درجاتی که به منتظران داده می شود همانطور که در پاره ای از آثار اسلامی وارد شده است، قرار گرفتن در زمره ی اهل بیت نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است:

قال الصادق علیه السلام: ان من انتظر امرنا و صبر علی ما یری من الاذی و الخوف فهو فی زمرتنا (1): آن که منتظر امر ما (ظهور مهدی) باشد و بر اذیتها و ترس صبر پیشه کند، در زمره ی ما اهل بیت قرار دارد.

این فضیلت برای منتظران، نشانگر آن است که مسئله ی انتظار مسئله ی بسیار مهم و ارزشمندی است که منتظر با فعل انتظار به چنین درجه ی والایی خواهد رسید؛ پس چنان نیست که انتظار کاری ساده باشد به طوری که به هر شخص بتوان منتظر گفت بلکه از این مقام والا کشف می شود که انتظار حقیقی بسیار طاقت فرساست؛ چرا که برترین کارها، سخت ترین آن ها است؛ و چون چنین مقام والایی به منتظر داده می شود پس فهمیده می شود که این عمل یعنی انتظار کاری است بس طاقت فرسا.


پی نوشت:
1) یوم الخلاص، کامل سلیمان