گاهی تصور می‌شود که عبادت در نماز و روزه محقق می‌شود و اگر خواهان عبادت خدای متعال هستیم باید آن را در نماز و روزه و غیبت نکردن و دروغ نگفتن جستجو کنیم؛ ولی چنین تصوری از عبادت دست کم در اسلام درست نیست بلکه اسلام عبادت را در همه چیز (همه چیز یعنی همه چیز) ممکن می‌شمارد؛ که یک مورد از آن‌ها فرزند آوری است و نگاه به فرزند است که چنین کاری اگر برای تحقق اهداف اسلام و با نیت نیکو انجام پذیرد، عبادت شمرده می‌شود.


قال الامام الرضا علیه السلام؛ نظر الوالد الی ولده حبا له عبادة (١): نگاه پدر به فرزند خود، از روى عشق و محبت به او عبادت است.


فرژند آوری عبادت است؛ بلکه حتى نگاه به فرزند هم عبادتی است در عرض عبادت‌های دیگر مانند نماز و روزه.


پی‌نوشت:

۱) مستدرک الوسائل، محدث نوری، جلد۱۵، صفحه ۱۷۰