بسیار جالب به نظر مى‌رسد زمانی که زبان آثار اسلامی را در تشویق به فرزند آوری مورد مُداقِّه قرار دهید؛ در این هنگام خواهید یافت که هدف در بیان ضرورت فرزند آوری به نوعی در پاره‌ای از آثار اسلامی ذکر شده است.

با بررسی و نگاه گذرا به خبر زیر به این معنا دست می‌یابیم که یکی از هدف‌های انسان در فرزند آوری باید افزایش پویندگان راه حقیقت باشد و اگر چنین امری در توان او باشد، باید چنین کردار نیکی را انجام و از ترک آن احتراز نماید و البته جالب است که در این خبر، حدی برای فرزند آوری بیان نشده بلکه تنها حد آن، توان مسلمان است؛ بدین معنا که فرزند آوریِ رهروان حقیقت برای افزایش پویندگان آن، محدود به توان یک مسلمان است.


قال الصادق علیه‌السلام: إن استطعت أن تکون لک ذریة تثقل الأرض بالتسبیح فافعل (١): اگر بتوانى که فرزندانى داشته باشى که زمین را با یاد خداى متعال(تسبیح) سنگین نمایند، انجام ده.


پى‌نوشت:

۱) کافی، شیخ کلینی، جلد ۵، صفحه ۳۲۹