قرآن کتاب هدایت انسان است و هر انسان مسلمانی که به قرآن نگاهی آسمانی و ارسال شده از جانب خدای سبحان دارد همو به قرآن ایمان دارد و همو در راستای انجام دارد رفتارها و کردارهای یاد شده در قرآن باید تلاش نماید.
در شب‌های قدر، این کتاب آسمانی را بر روى سر خود قرار داده و به آن توسل مى‌نماییم ولی جای بسی تأسف است که در مقام عمل باید گفت که پاره‌ی زیادی از آیه‌های قرآن را زیر پا می‌گذاریم؛ مانند آیه‌ی مربوط به غیبت‌ نکردن و احترام به پدر و مادر و دیگر آیه‌ها.(۱)

احترام به قرآن و ایمان به آن یعنی اعتقاد به درستی ادعای قرآن و محتوای اوست و کسی که چنین اعتقادی دارد، باید اعتقاد خود را در عمل بروز و خود را در عمل به آن ملتزم و سعی نماید در زندگی خود از چارچوب دستورات او بیرون نرود و در غیر این صورت تناقضی آشکار بین عقیده و عمل در نزد ما رخ داده است و زندگی خود را با تناقضات سپری نموده‌ایم‌.

پی‌نوشت:
۱) فی مدرسة الشیخ بهجت(ره)، الجزء۱، الصفحه ۱۷۴