بسیار رخ داده که گمان می‌شود که اسلام مانند دیگر ادیان مثل مسیحی و یهودی، همانطور که پیامبران آن‌ها معجزه‌هایی داشتند که در گذشته اتفاق افتاده، اسلام هم معجزه‌ای دارد که در گذشته محقق شده است؛ اما الان معجزه‌ای ندارد؛ این گمان اما گمانی نادرست است؛ چرا که هرکس می‌خواهد معجزه‌ی اسلام را ببیند در هر عصر و زمانی معجزه‌ای برای او وجود دارد و آن قران کریم است.


باید بدانیم که قرآن یک معجزه‌ای که در عمق تاریخ رخ داده است نیست؛ بلکه قرآن معجزه‌ای جاودانه است؛ بدین معنا که برای‌ همه‌ی زمان‌ها معجزه است و ما اگر قرآن را به دست می‌گیریم معجزه‌ی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را به دست گرفته‌ایم.


پی‌نوشت:

۱) فی مدرسة الشیخ بهجت(ره)، الجزء ١، الصفحة ١٨٠