سعاتمندی و نیک‌بختی دنیوی در چند امر محقق می‌شود که البته بنا به ارشادات و راهنمایی‌های دین از آن‌ها آگاهی یافته‌ایم که یکی از آن‌ها داشتن یاور و همراهی از نسل خود انسان است که بتواند از آن‌ها در مواقع ضرورت کمک و یاری بگیرد.

فرزند آوری یکی از عناصر تحقق سعادتمندی دنیوی است؛ چرا که انسان در صورت نیاز به کمک [که البته هیچ انسانی از آن غنی نیست] مى‌تواند از آن‌ها یاری بطلبد و سختی‌های زندگی دنیوی را برای او هموار کنند.


قال الصادق علیه‌السلام: مِن سعادة المرء ان یکون له ولد یستعین بهم (١): از نیک بختى مرد این است که فرزندانى داشته باشد که از آنان کمک بگیرد.


داشتن فرزندانی یاور از نسل خود، موجبات نیک‌بختی دنیوی را برای انسان فراهم می‌آورد.


پی‌نوشت:

۱)کافی، شیخ کلینی، جلد ۶، صفحه ۲