عاشق شیدا هر آنچه محبوب او بپسندد را می‌پسندد و به هر آنچه او شوق دارد، مشتاق است؛ امکان ندارد که عاشق باشی و دستور و حب معشوق را به چیزی بدانی و از انجام آن بپرهیزی؛ به ویژه اگر معشوق، خدای سبحان باشد و عشق به او بر پایه‌ی عقل بنا شده باشد که در این صورت؛ هر آنچه او بخواهد را خواهی خواست و نخواستن تو در صورت آگاهی به خواسته‌ی او، تناقض در عشق به اوست؛ چه که او حکیم مطلق است و هر چه بخواهد در آن حکمتی است که ممکن است ندانی چیست: 

»»»قال الصادق علیه السلام: قال موسی علیه السلام یا رب أیُ الأعمال افضل عندک قال حب الأطفال(۱): امام صادق علیه السلام فرمودند که حضرت موسی علیه السلام به خدا عرض کرد: پروردگارا کدام کارها نزد تو برتر است؟ فرمود: دوست داشتن کودکان


دوست داشتن کودکان، حالتی است در درون انسان که آثار آن بر اندام او سریان پیدا می‌کند و از آثار دوست داشتن کودکان، تعامل نیکو با آن‌ها و البته فرزندآوری است[ اگر مانعی در کار نباشد]؛ چرا که فرزنددار نشدن اگر ممکن باشد با دوست داشتن کودکان تنافی دارد.


پی‌نوشت:

۱) بحارالأنوار، علامه‌ی مجلسی، جلد ۱۰۱، صفحه‌ی ۹۷