در آغاز اسلام، گاهی اموری در بین مردم رایج بود که جاهلانه بودنش روشن بود ولی در عصر حاضر تمییز جاهلانه بودن بسیاری از قوانین و گزاره‌های علمی به سادگی نخواهد بود و برای تشخیص آن در پاره‌ای از اوقات مراجعه کردن به وجدان چاره‌ساز نیست؛ چرا که آنقدر مسأله پیچیده می‌شود که حتی در پاره‌ای از ااوقات متخصصین را هم به اشتباه و تحیر وامی‌دارد چه رسد به غیر متخصص.


خدای سبحان می‌فرماید: 

أفحکم الجاهلیة یبغون و مَن احسن من الله حکما لقوم یوقنون: آیا حکم جاهلانه طلب می‌کنند و چه حکمی بهتر از حکم خداست برای کسانى که اهل یقین هستند.


مسلمان حکم جاهلى نمى‌خواهد و نه حتی درخواست آن را دارند و تنها حکم خدای سبحان که حکمی عاقلانه است را طلب می‌کنند و چون تشخیص حکم خدا و حکم عاقلانه، گاهی بسیار پیچیده و دشوار می‌شود، در این صورت نقش علما و کارشناسان دین بسیار پررنگ و اهمیت آن روشن خواهد شد.

کارشناسان دین، وظیفه‌ی تشخیص حکم خدا که حکم عاقلانه است را دارند.


پی‌نوشت:

١)الامام المهدى الموجود الموعود، الشیخ جوادى حفظه‌الله، الصفحة٣٧