گاهى زمانى که از امامت سخن به میان مى‌آید این تصور پدید می‌آید که امامت ویژه‌ی انسان است نه غیر او؛ ولی این تصور هر چند که نابجا می‌باشد ولی برداشتی است طبیعی از سخنورانی که در این موضوع سخن می‌رانند.

ولی باید بدانیم که امام، ویژه‌ی انسان نیست بلکه حتی فرشتگان و جنیان نیز و هر موجود داراى عقل و توان، همه نیازمند امام هستند؛ چرا که همو معلم و مفسر اسماى خداى سبحان و نماینده‌ی تام او در زمین و بر عالم امکان است.

خدای سبحان می‌فرماید:

...و علّم آدم الأسماء کلها: به آدم همه‌ی اسماء را آموزش داد.

و بعد می‌فرماید: یا آدم أنبأهم بأسمائهم(٢): ای آدم آن‌ها را به اسمای خودشان آگاه کن.


پس خلیفه‌ی خدا باید معارف را به دیگران حتی فرشتگان آموزش دهد؛ پس فرشتگان هم یه امام که خلیفه‌ی خداست نیازمند هستند.


پی‌نوشت:

۱)الامام المهدی الموجود الموعود، الشیخ جوادی الآملی حفظه‌الله، الصفحة ٣٢،٣٣

٢)سورة القرة، الآیة ٣٣