جریان‌هایی در جامعه‌ی جهانی وجود دارند که دارای فکر خطرناکی هستند و آن انحصار حقیقت در خود و افکار خود است؛ هر کس همفکر آنان باشد، بهشتی و الا جهنمی و خالد فی النار است. 
جدای از بعد فلسفی و بعد کلامی که می توان به این موضوع داشت و بطلان آن را ثابت کرد، قرآن کریم چنین فکری را نقل و نقد می کند: 

وقالوا لن یدخل الجنة إلا من کان هودا أو نصارى تلک أمانیهم قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین(۱)

آنها گفتند: «هیچ کس، جز یهود یا نصاری، هرگز داخل بهشت نخواهد شد.» این آرزوی آنهاست! بگو: «اگر راست می‌گویید، دلیل خود را (بر این موضوع) بیاورید!»

خداى سبحان انحصار ورود در بهشت را به افراد خاصى را شدیدا نفى مى‌کند و بیان می‌دارد که چنین اعتقادی تابع برهان و منطق صحیح نیست.

پی‌نوشت:
۱)سورة البقرة, الآیة 111