اینکه بعد از ظهور حاضرانه‌ی جناب مهدی علیه السلام آیا قیامت برقرار خواهد شد یا خیر؟ 

وارد شده در حدیثی از نبی اکرم که قیامت با برچیده‌ شدن دین از روی کره‌ی زمین بعد از آخرین حجت الی محقق خواهد شد. به حدیث زیر توجه نمایید:(١)

اذا رحل قائمنا فلم یبق اثر من الاسلام و اذا لم یبق اثر من الاسلام لم یبق اثر من الدنیا(٢)

ترجمه: اگر مهدی ما رحلت کند اثری از اسلام نمی‌ماند و در این صورت اثری از دین نمی‌ماند که در این حالت اثری از دنیا نخواهد ماند.


پی‌توشت:

۱)المهدی الموجود الموعود، الشیخ الجوادی الاملی، الصفحة ٢٩٠،٢٩١ 

٢)منتخب الاثر،٣٣٨، الباب ٢٩