بسیار اتفاق افتاده که کسى قصد بازگشت به سوى پرودگار خود را دارد و مى‌خواهد توبه کند ولی آن را به فردایی واگذار می‌کند که روز نیکویی در نظر اوست یا روز نیکویی از جهت شرع است و گمان می‌کند که چنین کاری پسندیده است...


ولی باید دانست که این نوعی تسویف و تأخیر در توبه کردن است که روا نیست(١)؛ توبه باید سریعا انجام شود و تاخیر آن به روزهای آینده نباید انجام شود؛ هر چند در دید عرف، چنین کاری در چنین روزهایی نیکوست ولی حقیقت، آن است که توبه سریعا باید محقق شود.(٢)


پی‌نوشت:

۱)توبه از گناه، واجب شرعی است و تأخیر آن جایز نیست.

۲)جدد حیاتک، الشیخ الغزالی، الصفحة ١٢