حکومت مهدوی با وجود صفات متمایزی که دارد ولی در عین حال شاهد انسان‌های منحرف از دو صنف خواهد بود: 

۱)کافران که با دفع جزیه(۱) در سایه حکومت مهدوی خواهند زیست.

۲)منافقان که با نفاق خویش مسموم کننده افکار عام خواهند بود.


این دو گروه در نهایت حضرت مهدی رئیس حکومت مهدوی را خواهند کشت و حکومت مهدوی با زعامت ایشان به پایان می‌رسد.


پی‌نوشت:

۱) مالی است که اهل کتابی که در سایه حکومت اسلامی زندگی می‌کنند به حاکم اسلامی‌ پرداخت می‌کنند.

۲)المهدی الموجود الموعود، العلامة الجوادى الآملى، الصفحة ٢٩٠