براى رسیدن به پیروزى عوامل فراوانى وجود دارد که یکى از آن‌ها که در ارتباط با محتوا است، حقانیت است. حقانیت محتوای یک رسالت، به خودی خود یک عامل بسیار مهم و مؤثر براى تحقق پیروزى است؛ به همین سبب قرآن کریم به عنوان یک منبع وحیانى پرده از این حقیقت بر مى دارد و مى‌فرماید: 

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل کان زهوقا: و بگو: حق آمد، و باطل نابود شد؛ یقیناً باطل نابود شدنی است!(١)

قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید: بگو: حق آمد! و باطل (کاری از آن ساخته نیست و) نمی‌تواند آغازگر چیزی باشد و نه تجدیدکننده آن!(٢)

»»» یکی از مهم‌ترین عوامل پیروزی امام حسین علیه‌السلام صحت حرکت ایشان و حقانیت آن است.(۳)

پى‌نوشت:
۱)سورة الإسراء, الآیة 81
۲)سورة سبأ, الآیة 49
۳)الملحمة الحسینیة،الجزء ١، الشهید مطهرى رحمه‌الله، الصفحة ١٥٩، ١٦٠