نظامند بودن در زندگی بسیار مهم و اثرات بسیار زیادی دارد و در نماز این عنصر بسیار مهم است.
 نمازحقیقتی است که وقت بسیار در آن مهم است؛ همانطور که پیش از این اشاره شد که نماز ارتباط بین انسان و پروردگار خویش است و این ارتباط چه در زمان مشخص شده انجام شود یا خیر در حقیقت نماز تاثیری ندارد لکن...
خدای سبحان برای مراعات و حفاظت از نظام زمان، دستور مراعات آن را داده به طوری که اگر عمدا این نظام رعایت نشود، موجب بطلان نماز می‌شود.(۱)

پی‌نوشت: 
۱)التعلیم و التربیه فی الاسلام، الشهید مطهری، الصفحه ۱۷۰