یکی از مظاهر مهم در هر دینى، عبادت‌های آن است. اسلام هم مانند دین‌های قبل از خود عبادت‌هایی دارد ولی باید توجه داشت که عبادت‌های اسلامی همه دارای شکل خاصی نیستند بلکه پاره‌ای از آن‌ها شکلی ندارند و در آن‌ها شکلی خاص بازگو نشده است.


عبادت‌ها نشانگر ارتباط میان انسان و کردگار خویش است و عنوان کردن شکلی متمایز برای پاره‌ای از عباد‌ت‌ها به خاطر اثر تربیتی نهفته در آن‌هاست.

پس هنگامی که پاک بودن، با شکلی متمایز (۱) قبل از برخی از عبادت‌ها عنوان می‌شود به خاطر رسیدن به اثر تربیتی‌ای است که در آن‌هاست؛ و حال که چنین است، ضمن عبادت و شرط آن قرار داده شده است(۲)


»»»به خاطر بسپاریم خدای سبحان، حکیم است و فعل صادر شده‌ی از حکیم، حکیمانه است پس شکل متمایز عبادت‌ها به همراه حکمتی هستند که ممکن است به آن آگاه یا ناآگاه باشیم...


پی‌نوشت: 

۱)براى آگاهى از اجمال پاره‌ای از شکل متمایز پاک شدن(طهارت)رجوع شود به آیه‌ی ۶ سوره‌ی مائده 

۲)التعلیم و التربیة فی الاسلام، الشیخ العلامة الشهید المطهرى رحمه‌الله، الصفحة ١٦٥