در عصر حاضر اگر کمی به خود و اطراف خود چه دور و چه نزدیک نگاه کنیم، بسیار ظلم می‌بینیم که از افراد مختلفی صادر می‌شود. لازم نیست زیاد دور برویم و بحث از سیاست بکنیم که در آن ظلم بسیار است بلکه به خود و رفتار و افعال خود بنگریم و بعد کمی به دیگران هم نظر کنیم تا ببینیم که چقدر ظلم بسیار است.
البته باید دانست که زیاد بودن و انتشار ظلم دلالتی عقلی بر کثرت وجود ظالم ندارد و لذا ممکن است ظلم بسیار باشد ولی ظالم ممکن است کم یا زیاد باشد.

ظلم به هر نحو مذموم است و باید در مقابل آن موضع عقیدتی و عملی مناسب گرفت فلذا وارد شده: 

کن للظالم خصما و للمظلوم عونا(١): دشمن ظالمان و یاور مظلوم باش.

*** سعی کنیم ظلم به هر نحو آن را به عدل تبدیل کنیم .....

پی‌نوشت:
۱)شمس المغرب، الشیخ محمدرضا الحکیمی، الصفحة ٢٢٩