با وجود اینکه انسان دارای عقل و فکر می‌باشد و مسیر خود را با تفکر باید تعیین کند لکن گاهی تحت تأثیر رفتارهای دیگران به شکل‌های مختلف قرار می‌گیرد.

لذا وارد شده که دیگران را نه فقط با زبان بلکه با غیر آن هم دعوت به حق و نیکی کنید: کونوا دعاة بغیر ألسنتکم: با غیر زبان‌ خود، دعوت کننده‌ی به نیکی باشید.(۱)


پس باید توجه داشته باشیم که راه تأثیرگذاری منحصر در بیان حقیقت نیست بلکه با فعل هم باید در مسیر تأثیرگذاری اقدام کرد.


پی‌نوشت:

۱)کلمات فی الطریق، الشهید المطهری رحمه‌الله، الصفحه ۱۷۱