نعمت‌های الهی هر قدر هم که کوچک باشند، باید خدای سبحان را برای آن‌ها شکر کرد؛ و معنای شکر هم بازی با کلمات و الفاظ نیست بلکه باید از درون، حسن شکرگذاری وجود داشته باشد و البته باید این شکر متوجه خدای سبحان باشد و باید توجه داشته باشیم که نه با شکر لسانی و نه منت‌گذاشتن در درون، می‌توان خدای سبحان را شکرگذار باشیم.(۱)


به خاطر بسپاریم شکر نعمت یعنى شناخت وظیفه‌ی خود در قبال آن نعمت است....


پی نوشت:

۱)کلمات فی الطریق، الشهید المطهری، الصفحه ۱۶۷