در نماز بارها به خدای سبحان عرض می کنیم : «ایاک نعبد و ایاک نستعین».


ولی باید دانست که با گفتار از تو کمک می طلبم، کمک محقق نمی شود بلکه باید کاری کرد تا اعانه و کمک کردنی محقق شود.


خدا در عین اینکه در قرآن به ما آموزش داده که بگوئیم :« ایاک نعبد و ایاک نستعین» در عین حال وسیله ی کمک کردن خود را هم بیان کرده است فلذا فرمود: 

و استعینوا بالصبر و الصلاة : و از صبر و نماز کمک بجوئید.

و صبر در اخبار اسلامی به روزه تفسیر شده است.


پس باید دانست که هر گرفتاری که به ما رسید یکی از راههای طلبیدن کمک، توسل به روزه است.


منبع: حکمة العبادات، العلامة آیة الله جوادی الآملی دام ظله، الصفحة ١٢١