جزئی از احکام فقه اسلامی در مورد وقف است و فقهاء اسلامی فرموده‌اند: شخص می تواند مزرعه‌ای یا ملکی یا مغازه ای را وقف امرار معاش کافر قرار دهد و این عمل فی نفسه عبادت است مگر این که کافر حربی (کافری که با مسلمین در صلح نیست) باشد که خونش محترم نیست.
از نبی اکرم علیه و آله السلام وارد شده که : لکل کبد حراء أجر : برای هر جگر گرمی ثواب و اجری است. 
فقهاء به اطلاق این روایت تمسک کردند و فرموده اند که هر کسی، حیوان گرسنه یا درنده ای را سیر کند، أجر او بهشت است.

سعی کنیم در ماه مبارک رمضان روزه داران یا غیر آنان را اطعام داده  و لو شده حیوانی را به قصد تقرب الی الله سیراب کرده یا طعام بدهیم....

منبع: حکمة العبادات، آیة الله العلامة جوادی الآملی دام ظله الوارف، الصفحة ١١٩