تناول غذا، هدفی دارد و آن در منطق دین، کسب توان لازم برای اطاعت از حقیقت و صرف آن در مسیر اوست ؛ هر چند که بعضی خود خوراک برای آنها هدف قرار گرفته، هر چند که متوجه این امر نیستند.


خواب در منطق اهل دنیا، چیزی جز وسیله ای برای کسب توان برای کار و کار برای کسب مال و کسب مال برای خوردن و لذت مادی از هر چه ممکن باشد به نحو حداکثری است لکن در منطق دین خواب، دو هدف را تأمین می کند : 

کسب قدرت برای ادامه مسیر حقیقت 

و مشاهده ی حقایق هستی است.

از نبی اکرم وارد شده که هر گاه صبح می‌شد، می فرمودند: هل من مبشرات : آیا در خواب بشارتهایی به شما شده ...(۱)


پی نوشت: 

۱) حکمة العبادات ، العلامة جوادی الآملی دام ظله ، الصفحة ١١٢