ماه رمضان، فرصت طلائی است که اگر از دستش دادبم حتی اگر ماه رمضان سال آینده را هم خوب به جا آوریم نمی شود جبران ماه رمضان امسال را کرد ؛ و باید سعی کنیم که روزه ی ما روزه ی گرسنگان و تشنگانی که جز تشنگی و گرسنگی از آن بهره ای نبرده اند نباشد...

مواظب باشیم که این ماه، ماه تفریح و سرگرمی نشود و خود را غنی از تضرع ندانیم بلکه باید مانند بندگان الهی و عارفان به تضرع بیفتیم برای ذره ای عنایت خدای سبحان ...


منبع: مدینة الله ، الصفحة ٨ ، الشیخ علی رضا بناهیان