در عصر حاضر کم نیستند کسانی که گمان می کنند دین ارتباط تنگاتنگی با جهالت بشر دارد و همین که انسانی، دانشی کسب کند و جهل او کمی رفع شود ، این موجب ترک دین و دینداری می شود . 

کتابی تألیف شده که به طور غیر مستقیم این مسألة را مورد بررسی قرار داده است به نام :( اثبات وجود خدا ). در این کتاب، مقالات دانشمندانی با رشته های علمی متفاوت و تخصص های مختلف در مورد اثبات خدا ، آورده شده است که بیان می کند ، دین با عالم شدن انسان ترک نمی شود بلکه استحکام بیشتری پیدا می کند....

 می توانید نسخه ی الکترونیکی آن را دانلود و مطالعه نمایید...