بسیار شده که کلمه ی خواص را شنیده ایم لکن مراد از آن را شاید دقیق آگاه نباشیم .


در هر جامعه ای دو گروه هستند ، عده ای اهل تأمل و تحقیق و اراده هستند و عده ای خلاف آنها هستند ، نه اهل درک و فهم و نه هیچ چیز . گروه اول خواص نام دارند و گروه دوم عوام.


خواص ضرورتا تحصیل کرده نبستند بلکه ممکن است شخصی درس نخواده باشد لکن اهل تأمل و تدقیق در اوضاع عصرش می باشد و مسیر خود را خوب شناخته است ، چنین انسانی از خواص جامعه است هر چند که بی سواد باشد اما در مقابل ممکن است شخص تحصل کرده باشد لکن تابع جو رایج است و کارها و تصمیم هایش از روی فکر و تأمل نیست ، چنین شخصی جرء عوام جامعه خواهد بود.برای مطالعه ی بیشتر به کتاب : خواص و لحظات سرنوشت ساز ، تألیف امام خامنه ای دام ظله مراجعه نمائید ...


منبع: الخواص و اللحظات المصیریة ، الامام السید علی الخامنائی دام ظله ، الصفحة ١١