دختری در زمان پیامبر اکرم علیه و آله السلام أسیر شد ....


پیامبر از جلوی او گذشت ، عرض کرد : آیا اجازه می دهی چیزی بگویم...!


فرمودند: بگو 

گفت : پدرم مرد و هیچ کس نمانده ؛ آیا مرا آزاد می کنی ؟ من دختر بخشنده و کریمِ قومم هستم و پدرم اخلاق نیک را دوشت می داشت....


فرمودند : پدرت چکار می کرد؟ 


عرض کرد : پدرم حاتم طائی است که به مظلوم کمک می کرد... در مقابل ظالم می ایستاد... حاجت محتاج را رد نمی کرد و...


پیامبر فرمودند: این اوصاف مؤمنین است ؛ اگر پدرت مؤمن بود بر او ترحُّم میکردم و سپس دستور دادند که به خاطر احترام به پدرش ، او را آزاد کنند...


به خاطر بسپاریم که گاهی باید افراد را به خاطر پدرشان احترام کرد چرا که احترام فرزند همان احترام به پدر است....


منبع: عوامل النجاح ، آیة الله سید هادی مدرسی ، صفحه ٥٧ ،٥٨