مردی از انصار خدمت پیامبر رسید و عرض کرد:

ای رسول خدا همزمان با تشییع جنازه ای ، مجلس علمی برقرار شود ، کدام یک افضل است ؟ شرکت در تشییع جنازه یا شرکت در مجلس عالم؟

نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند : 

اگر کسی بود که او را دفن و تشییع کند ، شرکت در مجلس عالِم از هزار تشییع جنازه و از عیادت هزار مریض و قیام هزار شب به عبادت و قیام هزار روز به عبادت و از صدقه دادن مقدار زیادی پول بر فقراء و هزار حج غیرواجب و هزارجنگ غیرواجب که در آن با جان و مالت جهاد کنی ، شرکت در مجلس عالِم از همه ی این‌ها برتر است ؛ اینها کجا و شرکت درمجلس یک عالم کجا !!!

آیا نمی دانی که خدا با علم اطاعت و بندگی می شود !؟ خیر دنیا و آخرت در علم لست و شر دنیا و آخرت در جهل ...


شرکت در مجالس یک عالم بسیار ارزشمند است و از اعمال بسیاری برتر است ؛ پس شرکت در مجالس علماء را دستِ کم نگیریم....


منبع : قصص الأبرار ، الشهید مرتضی المطهری ، صفحه ی ۱۹۷ ،۱۹۸