صبح و شب حضرات وهابیان ندا می دهند که زیارت قبر و توسل و تبرک به قبور معصومین ، شرک است ؛ ولی عجیب اینجاست که وقتی نوبت به خودشان می رسد امر برعکس می‌شود و همه‌ی‌ اینجا مباح و با توحید منافات پیدا نمیکند.  

یکی از علمای وهابی داستانی نقل می کند که خیلی عجیب است لطفا به ترجمه ی آن توجه بفرمائید:

آقای بطائحی مزی چیز عجیبی را برای من نقل کرده که روزی دخترم به  چشم درد مبتلا شده بود و من هم به ابن تیمیة خیلی  اعتقاد داشتم و البته ابن تیمیة دوست پدرم بود و به خانه ی ما برای زیارت پدرم می آمد.  من به خودم گفتم حتما میروم از قبر ابن تیمیة خاکی بر میدارم برای شفای چشم دخترم . روزی به کنار قبر او رفتم ، دیدم که مردی خاک از قبر او برداشته ، گفتم:  برای چه می خواهی؟  گفت برای شفای چشم درد فرزندانم.  گفتم آیا سودی دارد؟ گفت بله،  مجرب است ، پس من یقینم بیشتر شد و خاک از قبر او بردم و به چشم دخترم زندم در حالی که خواب بود و زمانی که بیدار شد خوب شده بود.»»»»»خاک قبر آقای ابن تیمیة شفا می دهد ولی خاک قبر امام حسین علیه السلام نه! !!!

»»»بردن خاک قبر آقای ابن تیمیة برای شفا شرک و کفر نیست ولی بردن خاک کربلاء یا استفاده به عنوان مهر ، موجب شرکه!!!!! منبع: الرد الوافر ، ابن ناصر الدین الدمشقی،  صفحه ی ۱۳۶