یک قاعده ی عام


خوردن خاک در حالت عادی از نظرت شریعت اسلامی حرام است و جایز نیست که خورده شود و خورن آن به خوردن مردار و خون و خوردن هر آنچه که ذبح شرعی نشده است تشبیه شده.  لذا هیچ کس جایز نیست که خاک را تناول کند. 


امام حسین علیه السلام استثنای قاعده


در اسلام در عین نهی از خوردن خاک،  تنها در یک مورد آن را جایز دانسته و آن تربت و خاک قبر امام حسین علیه السلام است که به قصد شفا خوردن آن جایز است.


_________چهار مساله ی شرعی_______


*خاک کربلا شرعا جایز است برای استشفا و طلب شفا خورده شود لکن نه به هر میزانی بلکه به اندازه ی یک نخود متوسط الحجم و بیشتر از آن جایز نیست. 


***منظور از تربت کربلا که شرعا جایز است خورده شود خاک خود قبر حضرت امام حسین علیه السلام و آن مقداری که عرفا نزدیک قبر شریف است. اما غیر آن جایز نیست خورده شود مگر اینکه به مقداری از  آن را در آب یا نوشیدنی دیگر قرار دهند که در آن مستهلک شود و از بین برود که در این می توان  رجاءا با آن استشفا کرد. منبع: منهاج الصالحین،  جلد 3،صفحه ی 301،302،حضرت آیت الله سیستانی دام ظله