بسیار دیده می شود که خانم ها از شوهرانشان درخواست می کنند تا چیزی را برایشان تهیه کند یا چیزهای دیگر ؛ معمولا چنین امری در نزد مردم بسیار عادی بلکه مستحسن جلوه می کند لکن خوب است بدانیم که طلب زن از شوهر خود و درخواست تهیه ی چیزی از او در شریعت هر چند بی اشکال است لکن نیکو نیست و البته مرد باید ما یحتاج زندگی را در شأن خانه و آنجا که در توانش است تهیه کند ....


لطفا به واقعه ی زیر توجه فرمائید :


روزیحضرت امیر علیه السلام وقتى که به منزل بازگشتند ، فاطمه علیها السلام از ایشان پرسید؟ یا على! پس غذاى امروز ما چه شد؟ 


حضرت امیر علیه السلام براى تهیه غذا از منزل خارج شد، اما...

... فاطمه علیها السلام از پدر شنیده بود که هرگز از شوهرت چیزى نخواه، شاید نتواند آن را تهیه کند. 

آنگاه فرمودند : 

فانى استغفر الله و لا أعود ابدا :  من از خدا آمرزش مى طلبم و دیگر تکرار نمی کنم...منبع: الگوی رفتاری حضرت فاطمه زهرا علیها السلام ، حلیمه صفری ، صفحه ی ١٠٤ ،١٠٥