بسیار دیده می شود که پول حرف اول و آخر را در زندگی ها می زند ، شاید خیلی ها منکر شوند ولی اگر از خودتان بپرسید که اگر شوهرتان فقیر بود ، حاضر به ازدواج با او می شدید ؟ لذا چنین خانمی زمانی که به خانه ی شوهر می آید و نقصی در اقتصاد رخ می دهد با شوهرش همدردی نمی کند ، به جای اینکه تحمل کند و به شوهرش فشار نیاورد ( البته در صورتی که شوهر سعی خود را کرده باشد) ، شروع میکند به نق زدن و....


لطفا به حدیث زیر توجه کنید: 


روزى رسول خدا (صلى الله علیه وآله) از دخترش پرسید: فاطمه جان! چرا رنگ رخسارت پریده است؟ چرا رنگ فرزندانم حسن و حسین دگرگون شده است؟ 


عرض کرد: پدرجان! سه روز است که غذا نخورده ایم و فرزندانم حسن و حسین از شدت گرسنگى بى تاب شده اند و هم اکنون ...از گرسنگى به خواب رفته اند....


همدردی کردن زن با همسر خود در زندگی بسیار مهم است ؛ اگر شوهر در تنگنای اقتصادی است و در تأمین خانواده کوتاهی نمی کند ، زن نباید به او فشار بیاورد تا مجبور به کسب حرام شود....


منبع: الگوی رفتاری حضرت فاطمه زهرا علیها السلام ، حلیمه صفری ، صفحه ی ١٠٢ ،١٠٣