بعضی از خانم ها انتظار دارند که مردان علاوه بر کار کردن در بیرون خانه ، داخل خانه هم که می آیند ، کمک خانم کنند ؛ ظرف بشورند و....


لکن این توقع جایی ندارد ؛ چرا که مرد کار خارج از خانه را انجام می دهد و زن داخل خانه را ؛ هر چند که مرد اگر کمک کند ، خوب است لکن این طور نیست که اگر کمکش نکرد ، خانم ناراحت شود و احساس کند مرد دوستش ندارد و....


لطفا به حدیث زیر توجه کنید: 


حضرت على و حضرت فاطمه براى تقسیم کارها خدمت رسول خدا (صلى الله علیه وآله) رفتند و پیغمبر (صلى الله علیه وآله) کارهاى منزل را اینگونه تقسیم کرد:


* کارهاى مربوط به داخل خانه به عهده فاطمه 

* کارهاى خارج از خانه به عهده على علیه السلام باشد. 


فاطمه علیها السلام به قدرى از این تقسیم خوشحال شد که گفت: جز خدا کسى نمى داند تا چه اندازه از این تقسیم خوشحال شدم که رسول خدا (صلى الله علیه وآله) کار مردان را (کارى را که موجب تماس با مردان است) از عهده من برداشت.....


باید دانست که کار مردان ، مختص مردان است و کار زنان مختص آنان و قرار دادن کار مردان بر عهده ی زنان ، کاری است ناصحیح و توهین به او...


منبع: الگوی رفتاری حضرت فاطمه زهرا علیها السلام ، حلیمه صفری ، صفحه ی ١١٠ ، ١١١