از مسائلی که در خانواده ها و یا زندگی زوجین بسیار مهم است این است که زن و شوهر غمخوار یکدیگر باشند و در هم و غم های یکدیگر شریک باشند.


متأسفانه بعضی از زوجین یا افراد خانواده ، گمان می کنند که تنها مرد است که باید غمخوار زن و افراد خانواده باشد ؛ این در حالی است که وقتی به زندگی حضرت زهرا علیها السلام نگاه می کنیم ، می بینیم که حضرت زهرا علیها السلام در همه حال غمخوار پدر بودند ...


نقل شده که:

وقتى که مشرکین مکه پیامبر را آزار و اذیت مى کردند و گرد و خاک و شکمبه حیوانات بر روى پیامبر مى ریختند، این فاطمه بود که غبار غم از چهره پدر مى شست و با محبتهاى خود نسبت به پدر مکنى به کنیه‌ام ابیها شد، یعنى دخترى که مثل مادر است براى پدرش...


به خاطر داشته باشیم که همه افراد خانواده ، باید غمخوار یکدگر باشند...


منبع: الگوی رفتاری حضرت فاطمه زهرا علیها السلام ، حلیمه صفری ، صفحه ی ٣١ ، ٣٢