در این عصر ظاهرا هنوز بشر احساس نیاز به منجی عالم بشر را در خود احساس نکرده فلذا به سمت ایشان گرایش ندارد ولی امروز مطلبی در کتاب یکی از علمای بزرگ اهل تسنن به نام علامه سیوطی که در علوم بسیار متبحر است را می خواندم که بسیار جالب بود ؛ ایشان از یکی از اصحاب نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله نقل می کند که او می گوید : 

مهدی تا زمانی که نفس زکیه ، کشته نشود خروج نمی کند و زمانی که کشته می شود اهل آسمان و زمین بر آنها غضب می کنند تا این که مردم به سمت مهدی می آیند و به استقبال او می روند همانطور که عروس را شب عروسی به سمت همسرش می برند و او (مهدی ) زمین را پر از عدل و قسط می کند و زمین گیاهش را خارج می کند ....


خیلی جالب است مردم در عصر حضور چنان مشتاق ولی خدا و امام مهدی علیه السلام می شوند که هنگامی که ایشان را طلب می کنند ، فرح و سرورشان مثل فرح و سرور زمانی است که عروس را به سمت شوهرش روانه می کنند....


امیدوارم آن روز را درک کنیم ....


منبع: العُرف الوردی فی أخبار المهدی ، جلال الدین عبدالرحمان السیوطی ، صفحه ی ٧٧ ،٧٨