یکی از عجایب خلقت این است که بدنها در حیوانات تا حد معینی رشد می کنند و بعد از آن دیگر رشدی نخواهند داشت ....


اگر تدبیر موجود حکیمی نبود ، در این صورت همه موجودات جسمشان رشد می کرد و برای آنها حدی وجود نداشت و در این صورت بدنشان بزرگ می شد طوری که برایشان حدی نبود و قابل تمییز نبودند...


و عجیب اینکه رشد بدنها محدود است ؛ در حالی که غذای آنها دائمی است و غیر منقطع ولی با این وجود جسم نمو و رشدی بیش از حد معینی ندارد !؟! 


سبحان من دبَّر الأشیاء بحکمته ....


منبع: توحید المفضل ، صفحه ی ٦١