یکی از امور مهم در زندگی مسلمان ها رعایت مسأله ی تقواست که در قرآن کریم بسیار به آن تأکید و اشاره شده و آثار آن هم بیان شده است.


اما باید دانست که هر عملی اگر بخواهد مورد قبول واقع شود ، ملاکی باید در آن محقق شود تا مورد قبول واقع شود که آن تقواست....


خدای سبحان می فرماید : 


إنما یتقبل الله من المتقین: خدا فقط از اشخاص باتقوا می پذیرد ....


پس باید توجه داشت که عمل باید نشأت گرفته از تقوا و همراه با تقوا باشد....


منبع: برداشتی از کتاب قبسات من کلمات المعصومین علیهم السلام ، آیة الله مکارم الشیرازی رعاه الله ، صفحه ٧ ,٨,٩