شبى که صدیقه طاهره را براى زفاف به سوى منزل على علیه السلام مى‌بردند....

پیامبر (صلى الله علیه وآله) براى اینکه دختر عزیزش درد یتیم را احساس نکند دستور داد، مرکب خاصى او را با پارچه اى ریشه دار تزیین کنند تا فاطمه علیها السلام بر آن سوار شود. دهانه اسب به دستور پیامبر (صلى الله علیه وآله) در دست سلمان قرار داشت و پیامبر خود نیز اسب را مى راند....

به خاطر داشته باشیم که سادگی در زندگی نشان از حقارت نیست و همچنین به خاطر بسپاریم که اگر کسی فرزند مسئول بلند پایه ای باشد ، این دلیل نمی شود که عروسی او باید بزرگترین و بهترین عروسی از لحاظ مادی باشد.....


منبع: الگوی رفتاری حضرت فاطمه زهرا علیها السلام ، حلیمه صفری، صفحه ی ٥٢