یکى از ارزشهاى عید نوروز دیدوبازدید از بستگان، دوستان، همسایگان و بزرگان شهر و روستا است و دیدار جمعى از مصیبت دیدگان در سال گذشته...

در این دیدوبازدیدها از غمها و مشکلات یکدیگر آشنا مى شوند. چه بسیار کدورتهایى که در این ایام با نگاهى دوباره فرو مى ریزد و به عشق و محبت مبدل مى گردد و به قول حافظ: 


درخت دوستى بنشان که کام دل به بارآرد نهال دشمنى برکن که رنج بى شمارآرد 


در این رابطه امام خمینى (ره) در یک سفارشى مى فرمودند: 


در ایام نوروز به مریضخانه‌ها بروید و احوال اینها را بپرسید....


منبع: دانستنی‌های نوروز ، عید نوروز ، مرتضی عبداللهی ، صفحه ی ۴۵ ،۴۶