یک سال گذشت ، نوروز سال جدید آمد ؛ انسان باید ببیند که در این یک سال چکار کرده و آیا سود کرده یا زیان ؟ تا ببیند که اگر زیان کرده ، جلوی آن را بگیرد....


وقتی آدم می بیند که یک کاسب برای کار چند روز و چند ماه خود دفتر دارد و حساب و کتاب می کند ، چطور ممکن است انسان برای آخرت خود که با اعمال همین دنیا ساخته می شود ، برنامه ریزی نکند و یا حساب آن را نداشته باشد و نداند که آیا تا به حال سود کرده یا زیان ، تا اگر زیان است جلوی آن را بگیرد .....


محاسبه ی روزانه اعمال شخصی جزء امور تاکید شده ی دین اسلام است....


منبع: دانستنیهای نوروز ، مرتضی عبداللهی  صفحه ی ١٠٢