اسلام با شادی مخالف نیست بلکه برای آن هم برنامه دارد لکن با شادی ای که در آن حرام باشد یا معصیتی واقع شود که خلاف شؤونات مسلمان است موافق نیست ....


مثلا در مورد امام خمینی رحمه الله تعالی وارد شده که:

 در روز عید نوروز به خدمت امام خمینى رحمه الله رسیدیم ؛ حضرت امام با نشاطتر از روزهاى گذشته و متبسم و با قباى نو وارد شدند و به افراد حاضر چندبار «مبارک باشد. » گفتند.....


باید دانست که رسوماتی که حرامی در آن نباشد و مخالف عقیده ی اسلامی نیست ، مورد قبول است...


منبع: دانستنی‌های نوروز ، عید نوروز ، مرتضی عبداللهی ، صفحه ی ۴۵ ،۴۶