پوشیدن لباس های تمیز و عطر استعمال کردن از سنت های پسندیده و مورد سفارش شرع اسلامی است که البته در همه ی ایام خوب است لکن در ایام عید این مسأله تأکید بیشتری پیدا می کند لذا در بعضی از احادیث از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمودند:


 «و البس انظف ثیابک و تطیب باطیب طیبک».


تمیزترین لباست را بپوش و با بهترین عطرت خود را خوشبوى ساز....


پس با پوشیدن لباس تمیز ( نه ضرورتا نو) و استعمال عطر این سنت اسلامی را بالخصوص در ایام عید احیاء کنیم....


منبع: دانستنیهای نوروز ، مرتضى عبد اللهی ، صفحه ی ٤٥ ،٤٦